TARIFES 2014

Gestió completa:

Honoraris: 62,90€

Visat col·legi: 13,46€

Total sense I.V.A.:76,36€

 IVA 21 % : 16,04€

Total amb I.V.A. : 92,40€

Taxa Generalitat: 12,60€

Total cost: 105,00€

(Preu per habitatge situat a la comarca d’Osona – 2014)

http://www.cedulaosona.com

nova cedula habitabilitat 2013

Nou Model de la cèdula d’habitabilitat de conformitat amb el Decret 141/2012, de 30 d’octubre

El Decret 141/2012, de 30 d’octubre, publicat al DOGC núm. 6245, de 2.11.2012, regula les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat.
L’article 12 estableix el contingut de la cèdula i disposa que aquesta i, en el cas dels d’habitatges amb protecció oficial, la qualificació definitiva, han d’especificar com a mínim el següent:

  • Les dades identificatives de l’adreça i la ubicació de l’habitatge.
  • La superfície útil de l’habitatge i de les habitacions.
  • Les estances i els espais que componen l’habitatge.
  • El llindar màxim d’ocupació.
  • La identificació i titulació de la persona tècnica que certifica l’habitabilitat.

La disposició final primera de l’esmentat Decret, lletra c), faculta el Departament competent en matèria d’habitatge per aprovar el model de la cèdula d’habitabilitat.

En conseqüència, i per tal d’adaptar el model de cèdula d’habitabilitat al contingut que regula l’article 12 del Decret 141/2012, de 30 d’octubre, s’aprova i es publica el model de la cèdula d’habitabilitat que figura a l’annex de la resolució.

 

Nou decret habitabilitat 2012

141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat.

L’article137de l’Estatut d’autonomia de Catalunya disposa que la Generalitat té competència exclusiva en matèria d’habitatge. En exercici d’aquesta competència, es va aprovar laLlei18/2007,del28dedesembre,del dret a l’habitatge, modificada per la Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica.

L’article 26 de la Llei18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge, estableix la nova regulació de la cèdula d’habitabilitat, i és per això que correspon modificar el reglament que desplega aquesta matèria,amb la finalitat d’adaptar els preceptes que regulen la cèdula d’habitabilitat i determinar condicions tècniques d’habitabilitat més assequibles iajustades als processos de construcció i rehabilitació actuals, sense oblidar els requeriments mínims de què han de disposar els habitatges del parc existent.

Així mateix, aquesta modificació ha de tenir en compte que la Llei 13/2009, del22 de juliol, atribueix a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, com a òrgan d’exe-cució i gestió de les polítiques d’habitatge competència de la Generalitat, sota lesdirectriusdeldepartamentcompetentenmatèriad’habitatge, les funcionsrelatives a la tramitació, la inspecció, el control i la concessió de les cèdules d’habitabilitat que atorga directament la Generalitat.

Amb el Decret 55/2009, de 7 d’abril, sobre les condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat, es van regular les condicions d’habitabilitat dels habitatges en el marc de la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habi-tatge, i es van establir nivells elevats de qualitat per als habitatges, amb exigènciesimportantsenaplicaciódecriterisdesostenibilitatid’ecoeficiènciadesitjables,que cal respectar considerant alhora altres paràmetres que permetin flexibilitzar les exigències reglamentàries, i adequar les disposicions al context actual.

www.cedulaosona.com